Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan,
met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de
volgende betekenis:
A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Skytools.
B. Skytools: Skytools BV/ USC Nederland en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde
ondernemingen.
C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien
gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot Skytools in een
contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Skytools gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder
ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
D. Overeenkomst(en): de tussen Skytools en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de
Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van
Skytools (en/of Wederpartij).
F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Skytools aan een potentiële Wederpartij tot het doen
van een aanbod.
G. Aanbod: de door een Wederpartij aan Skytools gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling
of reservering.
H. Huurcontract: de ter bedrijf van Skytools afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van
een directe verhuur.
I. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan Skytools verschuldigd
is.
J. Gebrek(en): een aan Skytools toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering
aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren)
functioneert.
K. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op
basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op het
poststempel of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden en er bestaat een
geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Skytools en op alle door Skytools aangegane
Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden van toepassing op door Skytools
aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.
2.2 Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou
verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig
andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullin1gen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn
slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend
betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Skytools wordt
gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daar aan geen enkel recht ontlenen voor
eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met
de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Skytools.
Artikel 3: Offertes
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Skytools op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
3.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
3.3 Door Skytools verstrekte Gegevens blijven eigendom van Skytools, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke
toestemming van Skytools niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek
onmiddellijk aan Skytools worden geretourneerd. Skytools behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en
industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3.4 De door Skytools verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen
worden.
1
Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Skytools een Orderbevestiging heeft gedaan dan
wel een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen
op het moment waarop de Orderbevestiging door Skytools is verzonden, dan wel het Huurcontract door de
Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig
en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij
binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan Skytools laat weten dat zij zich niet met
de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de
inhoud hiervan in.
4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd en slechts indien deze
herroeping of dit verzoek tot wijziging Skytools heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel
Skytools is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld Aanbod
onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan een herroeping is verzonden.
Een mondeling Aanbod is onherroepelijk.
4.4 Skytools heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een Overeenkomst ook tot stand komen doordat Skytools, na
ontvangst van een Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.
Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst
5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de
Orderbevestiging/ het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot
dezelfde Overeen- komst, zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door Skytools ondertekend of van
Skytools uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, Huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van
tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is
overeengekomen.
5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van
Skytools, of namens Skytools gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden
Skytools slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde
bestuurders, of door deze hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.
5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt Skytools geen enkele aansprakelijkheid
met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Skytools zijn toelaatbaar, indien en voorzover de Wederpartij
vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële
vereisten en voorzover de door Skytools te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door
Skytools verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft
de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Skytools is echter in geen geval tot enige
schadevergoeding gehouden.
Artikel 6: Huurperiode
6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:
A. Indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op
het tijdstip waarop het materieel door Skytools aan de Wederpartij wordt overhandigd;
B. Indien is bedongen dat Skytools de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Skytools het
gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt
feitelijk:
A. Indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het
tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan Skytools is overhandigd, tegen afgifte van een
ontvangstbewijs;
B. Indien is bedongen dat Skytools het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van
het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming
van de termijn als bedoeld in artikel 6.4;
C. Bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Skytools aan de Wederpartij wordt gesteld, op
de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door
Skytools.
6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen
worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor
rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn
wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
6.5 De op schrift gestelde afmelding dient per e-mail, aan Skytools verzonden te worden en dient de volgende
gegevens te bevatten:
• gegevens Wederpartij
• contractnummer
• omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)
• gewenste einddatum
6.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij
worden verlengd.
Artikel 7: Aflevering en risico
7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Skytools in acht zullen worden genomen, zijn dit
slechts benaderingen en binden deze Skytools niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven
leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om Skytools per aangetekende
post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is,
gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door Skytools.
7.3 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen
daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen.
7.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken
leveringsdag aanwezig is voor de in ontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig
is heeft Skytools het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transport en
huurkosten verschuldigd zijn.
Artikel 8: Retournering en risico
8.1 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen
verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel

 1. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
  8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19. onverkort van toepassing.
  8.3 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van Skytools gecontroleerd. Het meenemen van de zaken
  door de expeditie van Skytools is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle
  aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden
  gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste
  verpakking is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Skytools bindend, en
  zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.
  8.4 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo
  spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de
  beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/
  tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden
  alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de
  Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door
  Skytools bindend.
  Artikel 9 Prijzen
  9.1 De prijzen zijn exclusief B.T.W., voorbereidingskosten, onderhoud, transport en eventueel laden en lossen.
  9.2 Skytools heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn
  gebaseerd wijzigen.
  Artikel 10: Verplichtingen van de Wederpartij
  10.1 De Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder
  verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde
  aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te
  handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t.
  deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, ROC (light)
  certificaat, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de
  schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19.
  10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken
  van deze termijn een teruggave-plicht.
  10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Skytools wordt
  geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door
  Skytools, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het
  gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval
  zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder
  C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft
  geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens
  de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/ zaken aan Skytools verschuldigd.
  10.4 De Wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Skytools als deze waar de Overeenkomst
  werd opgemaakt.
  10.5 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Skytools te retourneren, in
  dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de
  zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste verpakking te
  retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht.
  10.6 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het
  gehuurde door hem, te zullen betalen.
  10.7 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering
  van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
  10.8 De Wederpartij verplicht zich ertoe Skytools te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken
  van derden op het gehuurde af te wijzen en Skytools hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan
  derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Skytools, op straffe van verval van
  verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van
  schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/ beschikbaarstelling.
  10.9 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld,
  maar niet uitsluitend: afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, enz., van het gehuurde.
  10.10 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste
  deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Skytools en zijn de kosten voor rekening van de
  Wederpartij. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders
  overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Skytools
  aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Skytools verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs
  verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Skytools plaatsvindt!
  10.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij B. Wederpartij B vrijwaart Skytools
  en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.
  Artikel 11: Schade en verlies
  11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde
  verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, aan Skytools te worden gemeld.
  11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit direct na ontdekking aan
  Skytools te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een
  (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Skytools te overleggen.
  11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de
  datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van
  de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn
  wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
  11.4 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Skytools te
  overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 19. genoemde brand-/diefstalregeling
  geen dekking biedt.
  11.5 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Skytools
  te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van
  de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of
  toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door
  Skytools geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
  11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door Skytools reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later
  alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de
  afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Skytools in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren
  vergoeding van de dagwaarde.
  11.7 De door of namens Skytools gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of
  reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart
  zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door
  Skytools aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door Skytools wenselijk wordt geacht en, in
  andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Skytools.
  11.8 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het
  onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.
  11.9 Skytools verklaart dat er ten behoeve van WA plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is
  afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering gestelde eisen. Voor
  rekening van de Wederpartij, die Skytools dient te vrijwaren, komt evenwel:
  • schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch
  terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de
  bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
  • het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
  • schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade.
  • boetes, bekeuringen en/of kosten voor Skytools, die voortvloeien uit het door de Wederpartij (of diens
  personeel/hulp-personen/andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is)
  • schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.
  Artikel 12: Vervoer
  12.1 De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt
  verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te
  verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport.
  12.2 Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, indien is overeengekomen dat de zaken
  door Skytools bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen
  van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden
  en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Wederpartij.
  Artikel 13: Aansprakelijkheid Skytools
  13.1 De aansprakelijkheid van Skytools is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan de
  Wederpartij, behoudens grove schuld van Skytools. Tevens is de aansprakelijkheid van Skytools beperkt tot het
  bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt
  uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder
  mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of winstderving, vertragings-schade en
  stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  13.2 De aansprakelijkheid van Skytools kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte
  van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voorzover
  op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
  13.3 Wederpartij B zal Skytools vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de
  gehuurde zaak.
  Artikel 14: Reclame
  14.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare
  Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele
  Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de
  Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
  14.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die
  tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, in schrift
  aan Skytools gemeld te worden.
  14.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren
  te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan Skytools ter kennis worden
  gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.
  14.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan
  Skytools te melden op dezelfde wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke
  schadehoogte aangegeven en aan Skytools de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/
  tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen
  vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Skytools.
  14.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Skytools, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel
  13.1, vervalt indien:
  A. De schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de
  daar aangegeven wijze aan Skytools ter kennis zijn gebracht;
  B. De Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Skytools verleent terzake een onderzoek naar de
  gegrondheid van de klachten;
  C. De Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of
  onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte
  omstandigheden;
  D. De Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Skytools aan de zaken
  reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
  E. De zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking
  als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;
  F. Aan Skytools geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.
  Artikel 15: Reserveren en annuleren
  15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Skytools te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst
  wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij
  beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij
  de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de
  Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
  Artikel 16: Betaling
  16.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het
  Orderbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 30
  dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken,
  wordt de huur per 4 weken aan Wederpartij gefactureerd. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10
  dagen na factuurdatum. Zonder Schriftelijke toestemming van Skytools is de Wederpartij niet bevoegd tot
  verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.
  16.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een door Skytools aan te wijzen rekening. In geval van betaling per
  bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Skytools als de dag van betaling.
  16.3 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling
  vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een
  rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is
  onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen
  gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De
  buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van e 340,- alles
  exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door Skytools mislukt ingevolge een ontoereikend saldo,
  dan wel enig ander van de zijde van de Wederpartij of voor diens risico komend beletsel.
  16.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de
  hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het
  bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur,
  enzovoort.
  16.5 Tevens heeft Skytools, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
  behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: a. opschorting van de uitvoering van die
  Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
  b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende
  overeenkomsten, zonder dat Skytools tot enige schadevergoeding is gehouden; c. vergoeding van de door Skytools
  geleden schade.
  16.6 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling
  van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij Skytools de Wederpartij
  binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te
  verlangen. In dit geval is Skytools, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende
  Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Skytools verder
  toekomende rechten.
  16.7 In elk van de in lid 5 en 6 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Skytools op de Wederpartij direct en in
  hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Skytools
  het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden,
  teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Skytools
  geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.
  Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming
  17.1 Indien Skytools, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de
  nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmacht toestand, met een maximum van twee maanden. Na
  deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te
  ontbinden.
  17.2 Skytools is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens
  overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
  17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Skytools die van zodanige
  aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Skytools gevergd kan worden. Hieronder wordt
  mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën,
  gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme
  weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Skytools, problemen bij toeleveranciers en/
  of maatregelen van enige overheidsinstantie.
  Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
  18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Skytools, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien
  de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door
  het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.
  18.2 De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van Skytools, niet gerechtigd de gehuurde zaken te
  vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
  18.3 De Wederpartij zal Skytools onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen
  of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van
  een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Skytools hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan
  Skytools op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
  18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de
  Wederpartij, zal de Wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de
  hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Skytools.
  18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij
  verplicht op het eerste verzoek van Skytools terstond genoegzame en in de door Skytools gewenste vorm zekerheid
  te stellen en deze zondig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet
  heeft voldaan, is Skytools gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
  18.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende
  Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.7 van overeenkomstige toepassing.
  18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst een waarborgsom
  verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de
  waarde van het gehuurde. Indien de Wederpartij verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag
  van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
  18.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Skytools de Overeenkomst eenzijdig
  beëindigen, onverminderd het recht van Skytools op schadevergoeding.
  18.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de
  verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het
  gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Skytools echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde
  bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de
  Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
  Artikel 19: Verzekering en afkoopregelingen
  19.1 Conform artikel 11 is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde,
  voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve
  maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft,
  welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.
  19.2 Wederpartij kan gebruik maken van een verzekering per dag. De toeslag voor deze verzekering is gebaseerd op
  een percentage van het huurbedrag. Op de verzekering is altijd een eigen risico van toepassing.
  19.3 Indien de Wederpartij een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is Skytools uitdrukkelijk
  gerechtigd om van de Wederpartij te verlangen dat zij Skytools als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een
  dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.
  Artikel 20: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze
  20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten,
  laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Skytools en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig
  zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de
  nietige of vernietigde bepaling.
  20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Skytools gesloten Overeenkomst,
  zullen naar keuze van Skytools worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, onder
  exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.
  20.3 Skytools behoudt zich het recht voor de Wederpartij in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij
  haar statutaire zetel of kantoor houdt.
  20.4 In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij A worden berecht door de rechter die
  volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
  20.5 Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.